Föreningens syfte är att:

 • vårda minnet av deltagare i Frihetskriget
 • vårda minnet av personer som medverkat i vårt lands befrielse
 • samla och arkivera historiska handlingar och föremål som har anknytning till Frihetskriget
 • samla fakta om krigets syfte och dess kämpar
 • värna om att Frihetskrigets traditionsarbete fortsätter
 • sprida vetskapen om traditionerna till allt vidare samhällskretsar
   


 

 

Höstmöte 16.11.2017

05.06.2017 kl. 11:22
Kallelse till höstmöte på Tekniskas Salar i Helsingfors 16.11.2017

Föreningens stadgeenliga höstmöte hålls på Tekniskas Salar i Helsingfors, adr. Eriksgatan 2, torsdagen den 16 november 2017 kl.18.00.

 

På höstmötet behandlas följande frågor:

 

 1. Mötets öppnande. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 3. Konstaterande av laglighet och beslutförhet.
 4. Godkännande av föredragningslistan.
 5. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan och budget för år 2018.
 6. Fastställande av antalet styrelsemedlemmar för år 2018.
 7. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande för år 2018.
 8. Val av medlemmar i styrelsen för år 2018.
 9. Val av två ordinarie verksamhetsgranskare och två suppleanter för dessa.
 10. Behandlas övriga i kallelsen eller till styrelsen av medlem minst 7 dagar före mötet skriftligen anmälda ärenden, dock inte i paragraf 23 i föreningslagen nämnda eller liknande ärenden om dessa inte nämnts i möteskallelsen.
 11. Mötets avslutande.

 

Välkomna

 

Styrelsen

 

Program:
Efter mötet berättar Torolf Grünn om sin fars och farbrors uppgifter i frihetskriget efter hemkomsten från jägarutbildningen i Tyskland.


Anmälning:
Anmälan om deltagande på höstmötet till Fred Packalen:
Tel. 040 5012329
E-post, fred.packalen@freddis.fi senast den 10.11.2017.