Föreningens syfte är att:

 • vårda minnet av deltagare i Frihetskriget
 • vårda minnet av personer som medverkat i vårt lands befrielse
 • samla och arkivera historiska handlingar och föremål som har anknytning till Frihetskriget
 • samla fakta om krigets syfte och dess kämpar
 • värna om att Frihetskrigets traditionsarbete fortsätter
 • sprida vetskapen om traditionerna till allt vidare samhällskretsar
   


 

 

7.3.2019 kl. 18.00

31.12.2018 kl. 14:42
Vårmöte i Karis. Socis, Nils Grabbegatan 6

Föreningens stadgeenliga vårmöte med föredrag hålls i Karis.

 

KALLELSE TILL VÅRMÖTE 07.03.2019 I KARIS

Föreningens medlemmar kallas till stadgeenligt vårmöte torsdagen den 7 mars 2019 kl. 18.00 på Socis, Nils Grabbegatan 6, Karis.

På mötet behandlas följande ärenden:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av protokolljusterare och rösträknare
 3. Mötets stadgeenlighet och beslutförhet
 4. Godkänns föredragningslistan
 5. Föredras verksamhetsberättelsenför år 2018
 6. Föredras bokslutet för år 2018
 7. Föredras verksamhetsgranskarnas berättelse
 8. Fastställs bokslut och besluts om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och de övriga redovisningsskyldiga
 9. Behandlas till styrelsen av medlem minst 7 dagar före mötet skriftligen anmälda ärenden, dock inte i paragraf 23 i föreningslagen nämnda eller liknande ärenden om dessa inte nämnts i möteskallelsen.
 10. Mötets avslutande

Föredrag av Emelie Enckell under rubriken:
Wilhelm Thesleff, Mannerheims ofrivilliga rival 1918.

 

Efter mötet gemensam måltid.

 

Anmälningar till mötet tas emot av
Lilian von Bell

Epost: ia@vonbell.net  / tel: 050 5568059

 

Angående övrigt program på vårmötet, se föreningens hemsida: www.frihetskriget.fi/aktuellt

 

Styrelsen

Frihetskrigets Södra Traditionsförening